top of page

Recruiting Franchisees - Toolbox

Full pack - Process & templates for franchise development

  • 1 h
  • 1,800 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và các văn bản mẫu giúp doanh nghiệp hoàn thành việc tuyển dụng và ký kết nhượng quyền với đối tác nhượng quyền thứ cấp. Bộ công cụ bao gồm: - Qui trình tuyển dụng đối tác nhượng quyền - Hợp đồng bảo mật mẫu - NDA - Dự thảo hợp đồng mẫu - LOI - Phiếu đặt cọc mẫu - Deposit slip - Hợp đồng nhượng quyền mẫu - Franchise Agreement Bộ công cụ này bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online.


Contact Details


bottom of page