top of page

Operational Excellence - Toolbox

A full-pack process and toolbox to build operational excellence for your franchise system

  • 1 h
  • 3,000 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ quản trị vận hành xuất sắc dành cho doanh nghiệp nhượng quyền. Bộ công cụ bao gồm: - SOP sản phẩm & dịch vụ - Qui trình mở ca - Qui trình đóng ca - Qui trình briefing đầu ca - Qui trình báo cáo tài chính theo ca - Qui trình & checklist vệ sinh chi nhánh - Qui trình & checklist bảo trì chi nhánh - Qui trình kiểm kho, đặt hàng, nhận hàng - Qui trình đổi, sửa, huỷ order - Qui trình huỷ NVL và hàng hoá tại chi nhánh - Qui trình kiểm tra & ghi nhận hàng nhập theo yêu cầu ATVSTP - Mẫu phân công ca tại chi nhánh Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online với chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page