top of page

New Store Opening - Toolbox

A full-pack process and toolbox for franchised store opening

  • 1 h
  • 2,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ khai trương của hàng nhượng quyền mới dành cho doanh nghiệp nhượng quyền. Bộ công cụ này bao gồm:Checklist khai trương chi nhánh mới - Checklist máy móc thiết bị - Checklist vật phẩm marketing - Template kế hoạch marketing 3 tháng - Form đặt hàng - Checklist NVL & hàng hoá khai trương - Checklist tuyển dụng - Chương trình huấn luyện - Checklist pháp lý Bộ công cụ này bao gồm 1 tiếng hướng dẫn sử dụng online với 1 chuyên gia của Go Global.


Contact Details


bottom of page