top of page

Managing Franchisees - Toolbox

Full-pack toolbox on how to manage franchisees

  • 1 h
  • 1,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ quản trị đối tác nhận quyền bao gồm: - Qui trình kiểm tra và ghi nhận dành cho đối tác nhận quyền - Mẫu báo cáo kiểm tra chi nhánh định kỳ - Mẫu báo cáo ghi nhận hiện trạng chi nhánh - Qui trình ghi nhận, cảnh cáo và ngưng HĐ với vi phạm của đối tác nhận quyền - Mẫu biên bản cảnh cáo - Mẫu thông báo ngưng & thanh lý HĐ nhượng quyền Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng bộ công cụ online với chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page