top of page

Franchise Training Support - Toolbox

Full-pack process and toolbox on building training programs & supporting franchisees

  • 1 h
  • 3,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ huấn luyện các cấp dành cho đối tác nhận quyền. Bộ công cụ bao gồm: - Mẫu nội dung chương trình huấn luyện hội nhập - Mẫu nội dung chương trình huấn luyện quản lý - Mẫu nội dung chương trình huấn luyện đối tác nhận quyền - Kế hoạch huấn luyện - Xây dựng tài liệu và kênh huấn luyện Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online với chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page