top of page

Franchise Supply Chain - Toolbox

Full-pack process and toolbox on establishing and managing supply chain in a franchise operation

  • 1 h
  • 1,000 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ xây dựng và quản trị chuỗi cung ứng trong vận hành nhượng quyền. Bộ công cụ bao gồm: - Mẫu danh sách nhà cung cấp - Hàng hoá độc quyền - Hàng hoá không độc quyền - Đặt hàng & vận chuyển - Qui định về bảo quản hàng hoá - Qui định về phản hồi khi có sự cố hàng hoá - Qyi định VSATTP Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online cùng chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page