top of page

Franchise Marketing Management - Toolbox

Full-pack process and toolbox on how to manage marketing in a franchise operations

  • 1 h
  • 1,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ quản trị đối tác nhận quyền về nền tảng marketing đồng nhất và hiệu quả. Bộ công cụ bao gồm: - Bộ nhận diện thương hiệu - Qui định & hướng dẫn sử dụng mạng xã hội - Qui định & hướng dẫn quản trị khủng hoảng & rủi ro - Hướng dẫn xây dựng thư viện tài liệu marketing - Hướng dẫn xây dựng nền tảng, qui trình phê duyệt tài liệu marketing - Hướng dẫn xây dựng thư viện hoạt động marketing tại chi nhánh dành cho đối tác - Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tung sản phẩm mới hàng năm Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online với chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page