top of page

Franchise HR Support - Toolbox

Full-pack process and toolbox on HR recruitment and management in a franchise operation

  • 1 h
  • 1,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ tuyển dụng, quản trị nhân sự trong hệ thống nhượng quyền. Bộ công cụ bao gồm các biểu mẫu: - Sơ đồ tổ chức - Mô tả công việc - Qui trình tuyển dụng - Thư thông báo kết quả tuyển dụng - Hợp đồng lao động - Bảo hiểm - Qui trình nghỉ việc, cho thôi việc - Qui trình và công cụ phân ca Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online với chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page