top of page

Franchise Accounting - Toolbox

Full-pack process and toolbox for accounting & finance management in a franchise operation.

  • 1 h
  • 1,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ quản trị kế toán tài chính dành cho doanh nghiệp nhượng quyền. Bộ công cụ bao gồm: - Qui trình thu chi - Qui trình báo cáo doanh thu - Qui trình đặt hàng - Qui trình kiểm kho - Qui trình quản trị kho - Báo cáo lãi lỗ - Kiểm kê tài sản - Qui định về tiền mặt Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online với chuyện gia Go Global


Contact Details


bottom of page