top of page

Feasibility Evaluation - New Store

Process and templates to evaluate feasibility of a new franchise store

  • 1 h
  • 2,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ đánh giá mức độ kinh doanh khả thi của 1 chi nhánh mới, có thể là chi nhánh công ty hoặc chi nhánh nhượng quyền. Báo cáo đánh giá này giúp cho doanh nghiệp nhượng quyền hiểu và ký chấp thuận một cách chuyên nghiệp dành cho địa điểm chi nhánh mới. Bộ công cụ bao gồm: - Qui trình triển khai chi nhánh nhượng quyền mới - Bảng phân tích tính khả thi của địa điểm mới - Bảng phân tích tài chính & hoàn vốn dành cho địa điểm mới Bộ qui trình đi kèm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng bộ công cụ online.


Contact Details


bottom of page