top of page

Digital Sales Management

Full-pack guidance and toolbox in digital sales building & management in a franchise operation

  • 1 h
  • 1,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ xây dựng, quản trị bán hàng online trong hệ thống nhượng quyền. Bộ công cụ bao gồm: - Danh sách và chính sách hợp tác - Qui trình xử lý đơn hàng bên thứ 3 - Qui trình xử lý đơn hàng từ kênh online nội bộ - Đánh giá và cải tiến kênh bán hàng số - Đánh giá & tối ưu hoá hiệu quả kênh Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng hướng dẫn sử dụng công cụ online với chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page