top of page

Customer Experience Management

Full=pack process and toolbox to establish and manage customer experience

  • 1 h
  • 2,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ xây dựng và quản trị hành trình trải nghiệm khách hàng. Bộ công cụ bao gồm: - Hướng dẫn xây dựng hành trình khách hàng - Thiết kế trải nghiệm - Đo lường và đánh giá trải nghiệm - Tương tác với khách hàng - Qui trình đánh giá & cải tiến hành trình trải nghiệm khách hàng Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online với chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page