top of page

Business Planning for Franchisees - Tool

A full-pack process and templates for franchisors to guide franchisees on how to plan their business

  • 1 h
  • 2,500 US dollars
  • Online

Service Description

Trọn bộ qui trình và công cụ giúp doanh nghiệp nhượng quyền huấn luyện, hướng dẫn và theo dõi đối tác nhận quyền triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm. Bộ công cụ bao gồm: - Qui trình quản trị chi nhánh nhận quyền (OC) - Mẫu kế hoạch kinh doanh chi nhánh - Mẫu dự toán lãi lỗ chi nhánh - Mẫu kế hoạch marketing chi nhánh Bộ công cụ bao gồm 1 tiếng đồng hồ hướng dẫn sử dụng online từ chuyên gia Go Global


Contact Details


bottom of page